กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

กศน.ตำบลนาสนุ่น จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการคุณธรรม จริยธรรม

กศน. ตำบลนาสนุ่น จัดอบรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กศน.ตำบลนาสนุ่น ณ วัดบ้านนาสามัคคี ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วิทยากรบรรยาย พระอธิการสังคม กิตติญาโณ