กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

กศน.ตำบลนาสนุ่นเปิดกลุ่มสนใจ การทำพรมเช็ดเท้า

กศน.ตำบลนาสนุ่น เปิดกลุ่มสนใจหลักสูตร ๒ วัน ๑๐ ชั่วโมง วิชาการทำพรมเช็ดเท้า ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
หมู่ ๖ บ้านหนองบัว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์