กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

กศน.ตำบลนาสนุ่นจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                กศน.ตำบลนาสนุ่นจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาวิชาการเติมเต็มความรู้นักศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ กศน.ตำบลนาสนุ่นตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการพัฒนาวิชาการเติมเต็มความรู้นักศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ กศน.ตำบลนาสนุ่น ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์