กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

ปรัชญา/คติพจน์

... ปรัชญา   
 
ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง
 
วิสัยทัศน์ 
กศน.อำเภอศรีเทพ จัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
อัตลักษณ์
                    มีคุณธรรมบนพื้นฐานความพอเพียง
 
เอกลักษณ์      
                    คนพอเพียง      
 
คำขวัญ 
                    เป็นคนดี  มีความรู้  อยู่อย่างพอเพียง
 
สีประจำสถานศึกษา 
                    เขียว ขาว
 
ต้นไม้ประจำสถานศึกษา   
                    ต้นจันผา