กศน.ตำบลนาสนุ่น สร้างคน สร้างอาชีพ เพื่อคนตำบลนาสนุ่น เรียนรู้ตลอดชีวิต
ฟรี

ประวัติ

ชื่อสถานศึกษา 
กศน.ตำบลนาสนุ่น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีเทพ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ที่ตั้ง/การติดต่อ
หอประชุมเทศบาลตำบลนาสนุ่น   หมู่ที่ 3  ตำบลนาสนุ่น   อำเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ์  Email (tn694328 @ gmail.com)
 
สังกัด 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีเทพ  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักส่งเสริมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลนาสนุ่น
กศน. ตำบลนาสนุ่นเดิมทีเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสนุ่นตั้งอยู่ที่  วัดศิริมงคล หมู่ที่ 1       ตำบลนาสนุ่น  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากสถานที่อาคารวัดศิริมงคล คับแคบไม่สะดวกต่อการเรียนการสอน  ในปี พ.ศ.2545 นางนัยนา  โมงขุนทด  ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ได้ย้ายมาอยู่ที่  อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมเทศบาลตำบลนาสนุ่น ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณ ในด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  เส้นคมนาคมสะดวกเป็นสถานที่เหมาะสมกับการให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน ผู้นำชุมชนและประชาชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง ประกอบกับการยอมรับและสนับสนุนและส่งเสริมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในชุมชน  ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล    นาสนุ่น เพื่อให้ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสนุ่นเป็นห้องสมุดประจำตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับตำบลเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาใช้บริการ   ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสนุ่น ได้เปิดป้ายเป็น กศน. ตำบลนาสนุ่น  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2553    จนถึงปัจจุบัน
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล/บริหารจัดการ
  1. กศน.อำเภอศรีเทพ
  2. เทศบาลตำบลนาสนุ่น
  3. กศน.ตำบลนาสนุ่น
  4. คณะกรรมการ กศน.ตำบล
 
บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตำบล                                   
 
          กศน.ตําบล เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือห้องเรียนของ กศน. อําเภอ/เขต ซึ่งตั้งอยู่ในระดับ ตําบล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน และพัฒนา กศน. ตําบล เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
 
แนวทางการดำเนินงานของ กศน. ตำบล                                   
 
    กศน.ตำบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่
 
    1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
    เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการการเรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.)
 
    2) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
    เพื่อสร้างการเรียรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 
    3) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
    ซึ่งบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ กศน. และชุมชน เพื่อให้มีความรู้และรับรู้ที่เท่าทันปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล
 
    4) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน
    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงาน โดย กศน.ตำบลมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก
 
บทบาทหน้าที่ ครู กศน.ตำบล
 
    กศน.ตําบล มีบทบาทสําคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตําบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน กศน.ตําบล ดังนี้


๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตําบล
    ๑. การวางแผน
        ๑.๑ จัดทําฐานข้อมูลชุมชน
        ๑.๒ จัดทําแผนพัฒนา กศน. ตําบล
        ๑.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
๒. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
           ๒.๑ จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้
         - การส่งเสริมการรู้หนังสือ
         - การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         - การศึกษาต่อเนื่อง
   ๒.๒ จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
        - ส่งเสริมการอ่าน
        - จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
        - บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อทุกประเภท
        - จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตําบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน
๓. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
     ๓.๑  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.)
     ๓.๒  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.)  
     ๓.๓  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที)  
     ๓.๔  มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ร่วมกับ (สสวท.)
     ๓.๕  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย
     ๓.๖  ธนาคารเคลื่อนที่  
     ๓.๗  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
     ๓.๘  อําเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอําเภอ